บริษัท รักษาความปลอดภัย ชินมะรุ กรุ๊ป จำกัด

มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ มีความชำนาญ มีความภูมิใจและให้บริการ
ด้วยความซื่อสัตย์อดทน มีความมุ่งมั่น สมกับความไว้วางใจที่ท่านมีให้กับบริษัทฯ ของเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชินมะรุ กรุ๊ป จำกัด
ก่อตั้งโดยคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการกับความเสี่ยงทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ บุคคล สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์
ในปัจจุบันการบริการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญลำดับต้นๆของทั้งภาคธุรกิจและภาคประชาชน
แต่เนื่องจากความหมายของการบริการรักษาความปลอดภัยไม่ได้หมายถึงแค่การรักษาการณ์
การดูแลความสะดวกเท่านั้นแต่รวมถึงการเข้าบริการดูแลความเสี่ยงทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นกับท่าน
ทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการจัดการความเสี่ยงต่างเพื่อให้เกิดผลของการบริการสูงสุด
จึงได้คัดสรรพนักงานรักษาความปลอดภัยและพัฒนาบุคคลากรและผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆรวมถึงกรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบวิชาชีพของพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลท่านอุ่นใจเมื่อมีเราอยู่ข้างท่าน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัยและงานบริการ

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นให้บริการเพื่อความปลอดภัย
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ค่านิยม

ลูกค้าสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนาการ มาตรฐานอันดับหนึ่ง

บริการรักษาความปลอดภัย

วินัย คือ หัวใจของการทำงาน

 • 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องตรวจและทำการแลกบัตรผู้มาติดต่อทุกคนก่อน จะได้รับอนุญาตเข้า

  ภายในบริเวณพื้นที่ 2. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องดูแลมิให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่าน เข้า-ออก เด็ดขาด

  3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องสังเกต/ตรวจค้น (แล้วแต่ตกลงกับทางผู้ว่าจ้างเรื่องการตรวจค้น) บุคคลที่ ผ่านเข้า-ออก หากพบว่ามีการพกพาอาวุธ ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามให้กักตัวแล้วแจ้งให้ฝ่ายบุคคลทราบทันที

  4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องซักถามบุคคลภายนอก
  จุดประสงค์เข้ามา..........ติดต่อ...........หากตอบไม่ได้หรือไม่ขัดแย้ง มีพิรุษให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ปั่นจักรยานตามคอยสังเกตุว่าผู้มาติดต่อมาติดต่อจริงหรือไม่

  5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะละทิ้งหน้าที่ไปก่อนที่จะมีผู้รับเวรต่อเนื่องไม่ได้ ต้องรอจนกว่าจะมีผู้ที่มาเข้ารับเวรก่อนจึงจะออกไปจากสถานที่ได้
  6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องมีการรับส่งมอบงานกัน และประสานงานระหว่างพนักงานด้วยกันในผลัดเก่า
  7. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับ เหตุการณ์ในทุกรูปแบบ

  8. ห้ามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนำบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของตนเข้าไปในสถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเพื่อน หากพบเห็นถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง

  9. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องสแกนจุด (ตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง)

  10. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ถ้าตรวจพบบุคคลใดมีอาการเมาหรือก่อการทะเลาะวิวาทให้เข้าระงับเหตุและแจ้งให้ฝ่ายบุคคลทราบทันที

  11. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และรายงานสถานการณ์ตามความเป็นจริง ลงในสมุดบันทึกประจำวัน

 • 1). การเกิดเหตุอาชญากรรม หรือโจรกรรม ถ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบว่าเกิดเหตุอาชญากรรม หรือโจรกรรมขึ้นภายในบริเวณสถานที่ของ ผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
  1.1. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยทันที
  1.2. แจ้งให้ทาง บจก. ทราบ โดยผ่านหัวหน้า หรือผู้จัดการ
  1.3. แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ
  1.4. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณโดยเด็ดขาด
  1.5. ห้ามแตะต้อง หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ในบริเวณที่เกิดเหตุ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมา
  1.6. เขียนรายงานเหตุการณ์ให้ครบถ้วน

  2.) การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะขอเข้าไปในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้างเพื่อต้องการตรวจค้นหรือเข้าไปสอบสวน บางสิ่งบางอย่าง ขอให้รายงานให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปทำการตรวจค้น หรือทำอย่าง ใดอย่างหนึ่งภายในบริเวณสถานที่ของผู้ว่าจ้าง โดยปราศจากหมายค้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปในสถานที่ของผู้ว่าจ้างได้ในกรณีต่อไปนี้
  2.1. มีหมายค้นเป็นหนังสือของทางราชการถูกต้อง
  2.2. ผู้ว่าจ้างเชิญให้มา (หรือได้รับอนุญาตแล้ว) ทั้งนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องทำรายงานเหตุการณ์เพื่อสรุปและจัดส่งให้กับผู้ว่าจ้าง

  3.) การป้องกันอัคคีภัย เมื่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจพบว่ามีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้น สิ่งแรกที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะต้องปฏิบัติคือ เข้าระงับต้นเพลิงทันที โดยใช้เครื่องมือหรือถังดับเพลิงเคมีที่มีอยู่ในสถานที่ของผู้ว่าจ้างนั้นๆ เพื่อ ป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามมากยิ่งขึ้น

  สิ่งที่พนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
  3.1. ระงับต้นเพลิง (ดับไฟ) ทันที
  3.2. ช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยเท่าที่สามารถทำได้
  3.3. กดสัญญาณเตือนภัย (ถ้ามี)
  3.4. แจ้งหน่วยดับเพลิง (199) หรือสถานีตำรวจดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง
  3.5. แจ้งให้หน่วยดับเพลิงทราบถึงสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้โดยละเอียด ระบุจุดเกิดเพลิงในสถานที่นั้น และ บริเวณใกล้เคียงที่ไฟสามารถลุกลามได้ง่ายหรือไม่ และควรจะเข้ามาที่จุดเกิดเพลิงโดยเส้นทางไหน
  3.6. ปิดประตูหน้าต่างทุกบาน เพื่อไม่ให้ไฟลุกลามมากยิ่งขึ้น
  3.7. เคลียร์เส้นทางให้หน่วยดับเพลิง (บันทึกเวลาที่หน่วยดับเพลิงมาถึง) นำหน่วยดับเพลิงไปยังจุดเกิดเพลิง
  3.8. แนะนำหน่วยดับเพลิงเกี่ยวกับสถานที่
  3.9. ให้หน่วยดับเพลิงเป็นผู้เข้าผจญเพลิง
  3.10. แจ้งให้ บจก. ทราบโดยผ่านทางหัวหน้า หรือผู้จัดการ
  3.11. แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ ทั้งนี้ พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องจัดทำรายงานเพื่อจัดส่งผู้ว่าจ้าง

 • 1. หมวดวิชาการรักษาความปลอดภัย
  ‐ ระเบียบ วินัย ข้อปฏิบัติ
  ‐ การต่อสู้ด้วยมือเปล่าและอาวุธ
  ‐ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  ‐ การป้องกันและระงับอัคคีภัย
  ‐ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
  ‐ การตรวจการณ์และการตรวจค้น

  2. หมวดการบริการ
  - การอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การจราจร
  - สร้างความเข้าใจใน กฎ ข้อห้ามของหน่วยงาน การใช้กริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย

 • 1. เป็นชายหรือหญิง อายุ 18 – 55 ปี
  2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำตามช่วงอายุ (ตามกฎหมายพ.ร.บรักษาความปลอดภัยกำหนด)
  3. ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ผ่านการฝึกวิชาทหาร
  4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต
  5. เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
  6. ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาใดๆ มาก่อน (โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์)
  7. วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น
  8. ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
  9. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ และส่งกองทะเบียนประวัติอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (บริษัทฯจะทำการตรวจสอบประวัติบุคคลด้วยระบบ C3I ซึ่งเป็นระบบ ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ของบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำมาพิจารณาในการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน)

ภาพรวมของเรา

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัยและงานบริการ

พันธกิจ
เรามุ่งมั่นให้บริการเพื่อความปลอดภัย และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ค่านิยม
ลูกค้าสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนาการ มาตรฐานอันดับหนึ่ง

ใบอนุญาต ธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ติดต่อเรา

อย่าลังเลที่จะสอบถามเรา ติดต่อเราทันที

ที่อยู่

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชินมะรุ กรุ๊ป (2013) จำกัด
ที่อยู่:79/198 ถนนสุขาภิบาล5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220